Richtlijnen voor rapportages

Na melding aan MS Research van de startdatum van een toegekend project, ontvangt de projectleider een brief met daarin de het betalingsritme van de subsidie en de data waarop rapportages dienen te worden ingeleverd. Tussentijdse- en eindrapportages bestaan uit zowel een wetenschappelijk inhoudelijk verslag als een financiële verantwoording. De benodigde formulieren zijn te downloaden onderaan deze pagina.

Meerjarige projecten die in 2015 of later van start gegaan zijn, worden jaarlijks toegekend. In verband daarmee vindt jaarlijks beoordelingsmoment plaats. De zogenaamde 1-jaarsevaluatie en de 3-jaars evaluatie vinden telefonische plaats op initiatief van de onderzoekscoördinator. De tussentijdse- en eindrapportages zijn schriftelijk. Positieve beoordeling van deze jaarlijkse rapportages is een vereiste voor de nieuwe toekenning van respectievelijk het tweede, derde en (in geval van een promotietraject) vierde jaar. 

 

Tussentijdse rapportage
Bij subsidies toegekend voor 3 jaar of langer wordt drie maanden voor het verstrijken van de helft van de looptijd een tussentijds wetenschappelijk inhoudelijk verslag en een tussentijds financiële verantwoording verwacht. Voor 1-jarige pilotprojecten hoeven geen tussentijdse rapportages ingediend te worden.

Positieve beoordeling van deze verslagen is een vereiste voor definitieve toekenning van het subsidiebedrag voor de 2e helft van het project.

Eindrapportage
Binnen 6 maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient een wetenschappelijk inhoudelijk eindverslag en een financiële eindverantwoording overlegd te worden. 

Het lumpsumbedrag voor de laatste 3 maanden van het project (= einduitkering) zal worden uitgekeerd na goedkeuring van de eindverslagen.

Wetenschappelijke rapportage
Het wetenschappelijk inhoudelijk verslag dient in het Engels te worden geschreven, zodanig dat het voldoende informatie bevat om zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. Dit betekent dat de onderzoeksdoelen (en eventuele tussentijdse veranderingen hierin of in het werkplan) en een samenvatting van de bijbehorende resultaten duidelijk in het verslag beschreven moeten zijn. Verslagen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Bijlagen aan rapportages worden in principe niet geaccepteerd. Wetenschappelijke verslagen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van de Stichting MS Research. Inhoudelijke verslagen dienen elektronisch te worden aangeleverd: onderzoek@msresearch.nl.

Van alle publicaties die betrekking hebben op het gesubsidieerde onderzoek (en die dus zijn vermeld in het verslag) dient een elektronische versie (PDF) te worden meegestuurd met het verslag.

Financiële rapportage
De financiële rapportage is een verantwoording waarin door het instituut wordt bevestigd dat het betreffende personeel inderdaad voor het voorafgestelde aantal fte’s aangesteld is geweest. Financiële verantwoordingen worden gecontroleerd door het bureau van de Stichting MS Research. Ondertekende verantwoordingen en eventuele accountantsverklaringen dienen per post naar het bureau te worden opgestuurd.

 

Formulieren