actievoorwaarden OV-chipkaart actie

Doneer je verlopen ov-chipkaart aan Stichting MS Research en help MS de wereld uit.

 

Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘actie doneer je verlopen OV-chipkaart aan Stichting MS Research en help MS de wereld uit’ (hierna te noemen: “de Actie”), georganiseerd door  Stichting MS Research, hierna te noemen SMSR.

Door deel te nemen aan de Actie, verklaar je kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en in te stemmen met deze voorwaarden.

SMSR is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat SMSR daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie. Wijzigingen of aanpassing van deze voorwaarden en staking zal bekend worden gemaakt via www.msresearch.nl/ovchipkaart [deze url bv. gebruiken voor de pagina over deze actie].

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is SMSR gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Vragen over de Actie en deze voorwaarden kun je stellen op info@msresearch.nl.

In het Privacystatement wordt uitgelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden je persoonsgegevens worden verwerkt wanneer je deelneemt aan de Actie. 

 

De Actie

Je kunt de waarde van het resterende saldo op je OV-chipkaart doneren aan SMSR door je OV-chipkaart die langer dan één jaar is verlopen te doneren. Stuur deze kaart op naar:

Stichting MS Research

Postbus 200

2250 AEVOORSCHOTEN

Wanneer je je OV-chipkaart(en) opstuurt naar SMSR, doe je afstand van al je rechten op de OV-chipkaart(en) (inclusief van het restsaldo op deze OV-chipkaart(en)). Het resterende saldo op de OV-chipkaart(en) wordt door tussenkomst van Trans Link Systems B.V. (hierna: Translink) gedoneerd aan SMSR.

Door SMSR ontvangen OV-chipkaarten, zoals hierboven beschreven, worden in opdracht van SMSR door Translink uitgelezen en de waarde van het resterende saldo op de ingeleverde OV-chipkaarten wordt gedoneerd aan Stichting MS Research (IBAN: NL17 INGB 0000 00 6989)

 

Duur Actie

De Actie loopt voor onbepaalde tijd.

 

Uitsluitingen

In de volgende situaties is SMSR gerechtigd deelname aan de Actie uit te sluiten:

De ten behoeve van SMSR ingeleverde OV-chipkaart is korter dan een jaar verlopen.

 

Toelichting

Het saldo op de OV-chipkaart kan worden gedoneerd, maar niet via deze Actie. De verwerking hiervan verloopt namelijk anders. Ga voor meer informatie naar www.OV-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.

De ten behoeve van SMSR ingeleverde OV-chipkaart is nog actief.

 

Toelichting

Het saldo op de OV-chipkaart kan worden gedoneerd, maar niet via deze Actie. De verwerking hiervan verloopt namelijk anders. Ga voor meer informatie naar www.OV-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.

De ten behoeve van SMSR ingeleverde OV-chipkaart is kapot. De ten behoeve van SMSR ingeleverde OV-chipkaart is in het verleden al geblokkeerd of vervangen door Translink.

 

Toelichting

Wanneer je OV-chipkaart in het verleden geblokkeerd is of is vervangen, heeft Translink het resterende saldo dat toen op de OV-chipkaart stond destijds uitbetaald.

 

Diversen

SMSR is niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de verstuurde OV-chipkaart(en) zoals hierboven beschreven.

SMSR kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie.

SMSR is gerechtigd om deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Actie wanneer SMSR vaststelt dat niet conform deze voorwaarden wordt gehandeld en/of indien anderszins onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van deze Actie.

 

Privacy Statement: Doneer je verlopen OV-chipkaart aan Stichting MS Research

Stichting MS Research (SMSR) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we je graag informeren over welke (persoons)gegevens wij van je verzamelen wanneer je besluit je verlopen OV-chipkaart te doneren ten behoeve van SMSR en hoe wij omgaan met deze gegevens. Door het toesturen van de OV-chipkaart geef je toestemming voor de verwerking van deze gegevens zoals in dit privacystatement omschreven.

 

Welke (persoons)gegevens er worden verzameld door SMSR

Persoonlijke OV-chipkaart: 

Je verstrekt (persoons)gegevens aan ons wanneer je je persoonlijke OV-chipkaart opstuurt naar SMSR en verkrijgt SMSR de beschikking over je persoonlijke OV-chipkaart. 

De buitenkant van de persoonlijke OV-chipkaart toont de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voorletter(s) en achternaam)
 • Geboortedatum
 • Geslacht 
 • Pasfoto
 • Kaartnummer OV-chipkaart (16 cijfers)

De chip in de persoonlijke OV-chipkaart bevat de volgende (persoons)gegevens:

 • Chipnummer (intern nummer)
 • (Rest)saldo
 • Laatste 10 reistransacties en laatste 2 oplaadtransacties
 • Bedrag voor automatisch opladen
 • Reisproducten 
 • Geboortedatum 

Anonieme OV-chipkaart:

De buitenkant van deze OV-chipkaart toont geen persoonsgegevens. De chip in de OV-chipkaart bevat de laatste 10 reistransacties en het (rest)saldo, maar door de anonimiteit van deze OV-chipkaart zijn dit geen persoonsgegevens.

 

Gebruik van je (persoons)gegevens door SMSR

Zie hiervoor het privacy statement op de website