Bestuur

 

Het bestuur van Stichting MS Research is belast met de algemene leiding van de Stichting. Zij keurt de begroting met bijbehorend jaarplan, het jaarverslag inclusief de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan van de Stichting goed. De nevenfuncties van de leden van het bestuur staan los van de functies die zij vervullen binnen het bestuur van de Stichting.

 
Het bestuur beslist over welke projecten in aanmerking komen voor het ontvangen van subsidie op advies van de Wetenschappelijke Raad. De internationale auditcommissie adviseert het bestuur over het toekennen van programmasubsidies aan MS-centra. De bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn aan de directie gedelegeerd, waarbij het bestuur toezicht houdt op de uitvoering.  
 
Bestuursleden worden geworven en benoemd door het zittend bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende disciplines die vertegenwoordigd dienen te worden. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna nog te allen tijde herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Het bestuur ontvangt per vergadering een vaste onkostenvergoeding, er vinden ongeveer 6 vergaderingen per jaar plaats.
Als het bestuur ervaart niet over genoeg expertise te beschikken doet het een beroep op externen voor specifiek deskundig advies.

De leden van het bestuur zijn:


Mw. mr. W. Heijbroek-de Clercq, voorzitter

nevenfuncties:

 • Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Integrale Oncologische Zorg
 • Bestuurslid Stichting Geneesmiddelen Bulletin
 • Bestuurslid Stichting MS Nederland
 • Bestuurslid Stichting Viore
 • Lid ledenraad Rabobank Gooi en Vechtstreek

 

 


Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, vice-voorzitter

nevenfuncties:

 • Medisch Directeur Equipe Zorgbedrijven
 • Bestuurslid Multiple Sclerosis International Federation
 • Lid Raad van Toezicht Nieuw Unicum
 • Secretaris Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg

 

 

 


drs. J.P. Walter RA, penningmeester

nevenfuncties:

 • Penningmeester Stichting Tanzatoto
 • Penningmeester T.C. Zandvoort

 

 

 

 

 


Prof. dr. F. Koning, lid 
nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteitsfonds (LUF)
 • Vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur van het LUF
 • Lid van de Raad van Advies van de Stichting STICOON
 • Lid van de Raad van toezicht ReumaNederland

 

 

 

 


Mw. drs S.Y. Timp-Gan, lid

nevenfuncties:

 • Voorzitter van het schoolbestuur van het Lyceum Sancta Maria in Haarlem 
 • Secretaris van Stichting Future Work Skills