Een app voor het meten van sociale activiteiten

“Wij ontwikkelen een App voor de smartphone om de effecten van revalidatiebehandelingen beter te kunnen meten. doordat de meting specifiek is voor een individu, kunnen wij betekenisvolle veranderingen beter vaststellen. Dit is van belang voor de behandeling en voor toekomstig onderzoek naar revalidatiebehandelingen.” Vincent de Groot

Belang

Door neurologische verschijnselen of vermoeidheid zijn veel mensen met MS minder sociaal actief dan ze willen. Door revalidatiebehandeling proberen we deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Omdat de verschijnselen van MS per persoon erg kunnen verschillen en omdat iedereen andere prioriteiten heeft als het gaat over sociale activiteiten, wordt een revalidatieplan altijd op maat gemaakt. Hierdoor is niet alleen ieder behandelplan anders, maar zijn ook de gewenste verbeteringen in sociale activiteiten voor iedere persoon met MS verschillend. Deze individuele verbeteringen willen we graag meten, maar de beschikbare vragenlijsten zijn daarvoor tot nu toe niet goed genoeg.

Methode

In dit project hebben we een applicatie (app) voor de smartphone ontwikkeld om tot een betere meting van betekenisvolle sociale activiteiten te komen. Om te toetsen of de app goed meet hebben we aan 77 mensen met MS gevraagd om de app gedurende 10 dagen te gebruiken. De deelnemers hebben vragen beantwoord over de ondernomen activiteiten, de waarde die zij daaraan hechten, en het verplaatsen tussen de activiteiten.­­ De gegevens van de app worden vergeleken met door de deelnemers ingevulde vragenlijsten en gegevens van een activiteitenmonitor.

Verwacht resultaat

Het resultaat van dit project is de smartphone app “Whereabouts” waarmee gemeten wordt welke sociale activiteiten een persoon onderneemt gedurende een bepaalde periode en welke verplaatsing daarvoor nodig is. Tegelijkertijd wordt gemeten hoeveel tijd aan welke activiteiten wordt besteed en  worden waarderingsvragen gesteld over elke activiteit en verplaatsing. Kortom, een ‘real-time’ meting in de eigen specifieke leefomgeving. Dat maakt de Whereabouts-app anders dan de huidige vragenlijsten over sociaal-maatschappelijke participatie.

Hiernaast een voorbeeld van de tijdlijn die deelnemers te zien kregen op hun telefoon met hierop de activiteiten waarover de waarderingsvragen werden gesteld. Tevens een voorbeeld van twee personen waarvoor de waarderingsvragen per participatiedomein zijn weergegeven voor een bepaalde tijdsperiode. We zijn de resultaten van de 77 mensen met MS op dit moment aan het analyseren. Naar aanleiding hiervan wordt bekeken of de Whereabouts-app geschikt is voor verder gebruik.

Impact

Met de Whereabouts app kunnen sociale activiteiten en veranderingen hierin, zichtbaar worden gemaakt. Er ontstaat een beeld dat specifiek is voor de betreffende persoon. Hierdoor kan op maat worden gekeken of het activiteitenprofiel nog passend is en of er veranderingen zijn opgetreden. Waar nodig kan dan tijdig actie worden ondernomen. Het op deze manier meten van individu-specifieke sociale activiteiten in iemand zijn eigen leefomgeving levert relevante aangrijpingspunten op voor zowel de persoon met MS, voor de revalidatiebehandeling, als voor het meten van sociale participatie in wetenschappelijk onderzoek.

 

Projectgroep “Whereabouts” (MS Centrum Amsterdam): 16-918MS
Drs. M. Ouwerkerk, Dr. I. Eijssen, Dr. H. Beckerman, Dr. M. Rietberg, Prof. Dr. V. d Groot

€ 46.994,- voor 1 jaar, afgerond in 2019

Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek