Giften en de fiscus

De fiscus stimuleert een goed doel als de Stichting MS Research. Uw schenking is geheel of deels aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Bovendien gelden voor een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) als MS Research verlaagde belastingtarieven. Lees verder en u ziet direct in hoeverre u fiscaal voordeel kunt genieten. Check ook de rekenhulp van de Belastingdienst en bereken daar de voor u voordeligste vorm van schenken.

Belt u ons meteen op 071 5 600 503 bij twijfel of vragen? Of neem contact op met de Notaristelefoon (0900 346 93 93) of de Belastingtelefoon (0800 05 43).
 

Giften in geld

Op twee manieren helpt de fiscus bij giften:

  1. De Stichting MS Research hoeft geen schenkingsrechten te betalen.
  2. U mag giften als aftrekbare kostenpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Daarbij mag u alle giften die u in een jaar doet aan de Stichting MS Research en andere liefdadigheidsinstellingen bij elkaar optellen. Dit is wat u precies mag aftrekken voor de inkomstenbelasting: het deel tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) en met een minimum van 60 euro.

Deze aftrekbeperkingen gelden niet voor periodieke schenkingen. Deze kunnen voor u extra interessant zijn; zie de alinea hierna.

 

Periodiek schenken

Periodiek schenken betekent dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt over een periode van minimaal vijf jaar. Uw bijdrage wordt dan van uw rekening afgeschreven in termijnen die u zelf aangeeft: per jaar, half jaar, kwartaal of maand. U kunt zelf aangeven of u deze termijnen via automatische incasso wilt laten afschrijven of dat u dit zelf overmaakt.

 

Er is geen minimumbedrag voor een periodieke schenking, maar wel een minimumtermijn. U verbindt zich voor tenminste vijf jaar aaneengesloten aan de schenking.

 

Geen notaris nodig
Sinds januari 2014 is het niet meer nodig dat een periodieke schenking via een notaris wordt geregeld. Een 'onderhandse akte', bijvoorbeeld door een schriftelijke overeenkomst, is nu voldoende om de periodieke schenking vast te leggen. De formulieren - een modelovereenkomst in tweevoud - en vragenlijst en toelichting kunt u onderaan deze pagina downloaden. Ook vindt u daar een link naar de belastingdienst.

 

Periodiek schenken en de fiscus
Periodiek schenken is fiscaal aftrekbaar en daarom een zeer gunstige manier om de Stichting MS Research te steunen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de fiscus tot wel 52% van de schenking.

 

Geef uw concrete doel binnen MS Research aan
U kunt uw periodieke schenking concreet maken, door zelf een doel aan te geven dat u als schenker wilt steunen. Bijvoorbeeld een specifiek wetenschappelijk onderzoek, of aan voorlichting of zorg. Geeft u dit op voorhand aan, dan zorgen wij dat uw schenking aan het doel van uw keuze ten goede komt.

Periodieke schenkingen zijn zeer welkom bij MS Research
Wij maken al het bovenstaande graag extra eenvoudig voor u, omdat periodiek schenken ook voor ons grote voordelen heeft. Zo weten wij ruim van te voren over welke financiële middelen wij beschikken en kunnen reserveren voor wetenschappelijk onderzoek naar MS. Doordat de Stichting MS Research geen subsidie ontvangt, zijn we afhankelijk van particuliere giften. Periodieke schenkingen zijn voor ons dan ook erg belangrijk.

Daarbij is het voor ons erg prettig dat we op voorhand weten welke giften we kunnen verwachten, zeker ook omdat bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vaak een kwestie van de lange termijn is.

 

 

 
 

Download de modelovereenkomst (een voor uzelf als schenker en een voor ons als de begunstigde), de toelichting en meer informatie via de volgende links:

Overeenkomst tot periodieke schenking (schenker)

Overeenkomst tot periodieke schenking (begunstigde)

Toelichting op de overeenkomst

Tien veel gestelde vragen en antwoorden

 

Vul beide overeenkomsten in, onderteken ze en stuur ze op naar:

Stichting MS Research
Antwoordnummer 10100
2250 VB Voorschoten

 

Lees ook onze speciale uitgave met verhalen van betrokkenen
 

Nuttige informatie:
www.belastingdienst.nl
Belastingtelefoon: 0800 0543

 

Legaten
Een legaat is een bedrag dat aan een persoon of instelling wordt nagelaten en dat vastgelegd wordt in een testament. De fiscus heft geen successierecht als u de Stichting MS Research gedenkt in uw testament. Leg de wens dat u een bepaald bedrag wilt nalaten aan MS Research dan wel vast in uw testament bij de notaris. Die zal natuurlijk perfect rekening houden met uw persoonlijke situatie en is de beste bron van informatie over erfrecht. Hij heeft ook folders over erfrecht. 
Bel mevrouw Tineke van Berge Henegouwen op 071 5 600 502 als u ook maar iets hierover te vragen heeft.

Erfstellingen
Een erfstelling is een benoeming van een persoon of een rechtspersoon tot erfgenaam van de nalatenschap. Net als bij legaten heft de fiscus bij een erfstelling géén successierecht. Wijst u de Stichting MS Research aan tot erfgenaam, dan geeft u aan dat u uw bezit aan MS Research nalaat. Het gaat dan om uw gehele boedel, dus al uw bezittingen minus schulden. Uiteraard delen wij het saldo van uw nalatenschap met uw andere erfgenamen.
Net als een legaat wordt een erfstelling vastgelegd in een testament. Uw notaris beantwoordt uw vragen over erfstelling graag, heeft heldere folders over erfrecht en kan perfect rekening houden met uw persoonlijke situatie.
Bel mevrouw Dorinda Roos op 071 5 600 507 als u ook maar iets hierover te vragen heeft.

Bedrijven en de fiscus
Uw bedrijfsgift aan een erkend goed doel is aftrekbaar: boven een totaalbedrag van 227 euro en maximaal 10% van de totale nettowinst van het bedrijf in een jaar. Meer schenken mag natuurlijk, zeer graag, maar dat meerdere is dan niet aftrekbaar.
Extra interessant voor u: biedt de Stichting MS Research u een tegenprestatie voor uw financiële steun, dan is sprake van sponsoring. Dat verandert de zaak, want de fiscus ziet uw donatie dan als een normale kostenpost en zo is uw schenking wél volledig aftrekbaar.
Vraag uw accountant naar de specifieke regels en mogelijkheden die voor uw organisatie van toepassing zijn. Bel mevrouw
Daphne Leferink op 071 5 600 503 als u ook maar iets hierover te vragen heeft. U zult zien dat dit gunstig is voor u en voor ons.

Als ANBI-instelling vrijgesteld van schenkings- en successierecht
Sinds 1 januari 2006 hoeft de Stichting MS Research geen schenkingsrecht en successierecht te betalen. Wij zijn namelijk een ANBI-instelling, dus door de Belastingdienst erkend als een 'Algemeen nut beogende instelling', voor onbepaalde tijd. Ons fiscaal nummer is 0092.91.143.

 

 

 

 

 

 

Stichting MS Research bezit het CBF-keurmerk en is daarmee een officieel erkende fondsenwervende organisatie.
Beschrijving: http://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/images/logo-cbf.jpg