Instructies voor rapportages

Na melding aan Stichting MS Research van de startdatum van een toegekend project, ontvangt de projectleider een brief met daarin het betalingsritme van de subsidie. In deze brief staan ook de data van de jaarlijkse voortgangsrapportages vermeld. De tussentijdse- en eindrapportages bestaan uit zowel een wetenschappelijk inhoudelijk verslag als een financiële verantwoording. De projectleider is verantwoordelijk voor het tijdelijk aanleveren van deze rapportages.

De tussentijdse- en eindrapportage dienen elektronisch aangeleverd te worden bij de coördinator onderzoek (subsidies@msresearch.nl). U dient gebruik te maken van onderstaande formulieren en wordt verzocht het projectnummer te vermelden in alle correspondentie over het project.

Formulieren

Meerjarige projecten & pilotprojecten

Programma MS-centrum

Overige subsidies

Algemeen 

Jaarlijkse voortgangsrapportages

Meerjarige subsidies worden toegekend per jaar op basis van een jaarlijkse monitoring van de voortgang en resultaten. De voortgangsrapportages van het eerste en derde jaar zijn mondeling middels een telefonisch gesprek met de coördinator onderzoek. De tussentijdse- en eindrapportages zijn schriftelijk. Een positieve beoordeling van de jaarlijkse rapportages is een vereiste voor de toekenning van respectievelijk het tweede, derde en (in geval van een promotietraject) vierde jaar.

Tussentijdse rapportage
Bij subsidies toegekend voor 3 jaar of langer wordt drie maanden voor het verstrijken van de helft van de looptijd een inhoudelijke voortgangsrapportage en een financiële tussenverantwoording verwacht.

Pilotprojecten kennen geen tussentijdse evaluatie.

Eindrapportage
Binnen 6 maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient de projectleider een wetenschappelijk inhoudelijk eindverslag en een financiële eindverantwoording aan te leveren te worden. 

De einduitkering, subsidie voor de laatste 3 maanden van het project, wordt uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring van de eindverslagen.

Wetenschappelijke rapportage
Het wetenschappelijk inhoudelijk verslag dient in het Engels te worden geschreven, zodanig dat het voldoende informatie bevat om zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. Dit betekent dat de onderzoeksdoelen (en eventuele tussentijdse veranderingen hierin of in het werkplan) en een samenvatting van de bijbehorende resultaten duidelijk in het verslag beschreven moeten zijn. Verslagen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Bijlagen aan rapportages worden in principe niet geaccepteerd. Wetenschappelijke verslagen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad.

Van alle publicaties die betrekking hebben op het gesubsidieerde onderzoek (en die dus zijn vermeld in het verslag) dient een elektronische versie (PDF) te worden meegestuurd met het verslag.

Financiële rapportage

De financiële rapportage is een verantwoording waarin door het instituut wordt bevestigd dat het betreffende personeel inderdaad voor het voorafgestelde aantal fte’s aangesteld is geweest. Financiële verantwoordingen worden gecontroleerd door het bureau van de Stichting MS Research en kunnen digitaal (scan) of per post worden aangeleverd.

Voor vragen over de procedure van beoordeling en toekenning kunt u contact opnemen met Kirstin Heutinck - coördinator onderzoek (E onderzoek@msresearch.nl / T 071-5600 508)