Selectie en kwaliteitscontrole

Stichting MS Research is een belangrijke financier van het MS-onderzoek in Nederland. Dat vraagt om een goede kwaliteitscontrole en een zorgvuldige beoordelingsprocedure van subsidieaanvragen. Ongeveer 20% van de aanvragen kunnen worden gehonoreerd, een strenge doch rechtvaardige selectie is daarom belangrijk. Deze opdracht heeft de Stichting primair toevertrouwd aan de Wetenschappelijke Raad (WR). De WR adviseert het Bestuur van de Stichting over honorering van de ontvangen subsidieaanvragen. De controle op de kwaliteit van projecten vindt niet alleen plaats voor aanvang van een project. Gedurende de looptijd en aan het einde van het project worden projecten geëvalueerd op kwaliteit, voortgang en resultaten aan de hand van een wetenschappelijke rapportage. Tevens dient een financiële verantwoording te worden overlegd voor elke subsidie. Alle wetenschappelijke verslagen worden beoordeeld door de WR van Stichting MS Research. Hierbij wordt nauwlettend bekeken of de uitvoering en resultaten van het project als voldoende worden beschouwd en of er wordt afgeweken van het in de oorspronkelijke aanvraag voorgestelde onderzoek. In dat laatste geval beoordeelt de WR of de achterliggende gedachte hiervoor te rechtvaardigen is en er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het onderzoek. Negatieve beoordeling van verslagen kan aanleiding geven tot opschorting of intrekking van de subsidietoekenning indien er sprake is van verwijtbare nalatigheid of handelen van de betrokken onderzoekers.

Wetenschappelijke Raad

De WR evalueert alle ingediende projectaanvragen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en relevantie voor MS. Alleen aanvragen die hoog scoren op alle beoordelingscriteria krijgen een positief advies van de WR. Uitgewerkte meerjarige projectaanvragen worden tevens voorgelegd aan ten minste twee buitenlandse wetenschappers met expertise op het gebied van de aanvraag. De WR neemt het commentaar van deze buitenlandse referenten en het weerwoord hierop van de aanvrager mee in de beoordeling van aanvragen. Ook aanvragen voor de persoonsgebonden subsidies “fellowship”, “reisstipendium” en “werkbezoek in het buitenland” worden door de WR beoordeeld.

 Wetenschappelijke Raad per Oktober 2016

Aanvragen voor proefschriften en bijdragen aan studentenstages worden in principe beoordeeld door de Stichting zelf en, indien nodig, door het dagelijks bestuur van de WR.