Selectie en kwaliteitscontrole

MS Research vindt het zeer belangrijk dat ontvangen donaties worden
besteed aan kwalitatief onderzoek met een hoge relevantie voor MS. Gemiddeld ontvangt
de Stichting vijfmaal zoveel meer subsidieverzoeken dan zij kan honoreren. Een strenge doch rechtvaardige selectie is daarom noodzakelijk. De Wetenschappelijke Raad (WR) beoordeelt alle ingediende aanvragen op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid en adviseert het Bestuur over honorering. Om tot een betrouwbaar en onafhankelijk advies te komen bestaat de WR uit experts van verschillende disciplines en worden externe referenten geraadpleegd. Tevens zijn WR-leden uitgesloten van beoordeling van een aanvraag indien er (mogelijk) sprake is van belangenverstrengeling. Bij de selectie van subsidieaanvragen zijn ook mensen met MS betrokken. Zij kunnen immers het beste aangeven of
een onderzoek voor hen relevant lijkt of niet. Met ingang van dit jaar beoordeelt het ervaringsdeskundigenpanel zowel basale als klinische subsidieaanvragen voor meerjarige projecten. Het panel toetst de voorstellen op belang, haalbaarheid en, indien van toepassing, op risico’s en belasting voor deelnemers en adviseert de WR. De WR weegt de oordelen van zowel ervaringsdeskundigen als externe referenten mee in zijn advies over honorering van meerjarige projecten.

Ook tussentijds en na afloop van een project, controleert de WR zorgvuldig de voortgang
en resultaten van het onderzoek. Stichting MS Research kent meerjarige subsidies in delen van een jaar toe. Het tweede en daarop volgende jaren worden pas toegekend na
ontvangst en goedkeuring van de jaarlijkse voortgangsrapportages. Op deze wijze bewaken wij van start tot einde de kwaliteit van een project.

 Wetenschappelijke Raad per Oktober 2016

Internationale audit commissie

De continuïteit van MS-onderzoek, en daarmee de programmasubsidies,
heeft bij ons een prominente plek. Om de kwaliteit en meerwaarde van de programma’s
te evalueren heeft Stichting MS Research een internationale auditcommissie ingesteld. De voorzitter van deze commissie is tevens voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, zo is de verbinding tussen beide toetsingsorganen gegarandeerd. Daarnaast hebben drie internationaal erkende MS-experts zitting in de commissie. De auditcommissie heeft naast het beoordelen van aanvragen, voortgangen en eindrapportages, de prominente taak om
vierjaarlijks een audit uit te voeren.