Wat doet MS Research

Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor multiple sclerose (MS) financiert en stimuleert. Ook geven wij voorlichting over MS en bevorderen en streven wij naar optimale zorg voor alle mensen met MS. 

Stichting MS Research ontvangt geen overheidssubsidie en is dus volledig afhankelijk van particuliere giften. Wij gaan daarom zorgvuldig om met deze giften zodat elke gedoneerde euro zo goed mogelijk besteed wordt. Zie hier hoe wij dat doen:

Wat is er bereikt?

Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren van onderzoek het hoofddoel van onze Stichting. Het kost € 65.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In bijna 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 65 miljoen toegekend aan ruim 350 onderzoeksprojecten. Daarnaast geeft de Stichting structurele financiële steun (programma subsidies) aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek.

Er zijn bemoedigende resultaten behaald: het diagnosetraject is sterk verbeterd, het ontstaan en het verloop van de ziekte zijn beter in kaart gebracht en de behandeling en de kwaliteit van de zorg zijn vooruitgegaan. Puzzelstukjes van de oorzaak zijn gevonden, maar de puzzel is nog niet gelegd. Er is diverse medicatie beschikbaar en meer is in ontwikkeling. Diverse vormen van behandeling, bijv. cognitietraining en sliktherapie, verbeteren de kwaliteit van leven. Daarnaast heeft de inzet van de Stichting er (mede) voor gezorgd dat de algemene bekendheid van de ziekte MS is vergroot, waardoor het begrip voor mensen met MS verbeterd is en zijn samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en kliniek ontstaan.

Wat zijn onze ambities?

Wij zijn trots op wat er bereikt is maar zullen blijven staan voor onze visie: een MS-vrije wereld. Om dit te bereiken hebben wij kerndoelen opgesteld en hierbij aansluitende kerntaken. Door deze kerntaken uit te voeren komen wij stapje voor stapje, puzzelstukje voor puzzelstukje, dichterbij een MS-vrije wereld. 

Waarom reserveren wij geld voor onderzoek?

Onderzoek helpt MS de wereld uit. MS-wetenschappers wereldwijd schatten in dat het zeker nog 20 jaar gaat duren voordat de oplossing voor MS gevonden is. Wij willen fondsen beschikbaar maken voor wetenschappelijk MS-onderzoek, nu en in de decennia die nodig zijn om een oplossing te vinden voor alle mensen met MS. Wanneer de Stichting in een jaar meer ontvangt dan besteedt, reserveren wij dit extra geld geheel voor MS-onderzoek. Met deze reserves kunnen wij de continuïteit van het MS-onderzoek in Nederland voor de komende jaren waarborgen.

Onze kerndoelen en kerntaken

Onderzoek

Kerndoel: wij subsidiëren, stimuleren en organiseren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor (leven met) MS

Kerntaken:

 1. Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief MS-onderzoek in Nederland door middel van programmasubsidies.
 2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten, pilots en persoonsgebonden subsidies.
 3. Wij bevorderen (inter-)nationale samenwerking.
 4. Wij maken de impact (van gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar.

Voorlichting

Kerndoel: wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van (leven met) MS met een breed publiek en creëren begrip voor leven met MS

Kerntaken:

 1. Wij creëren en distribueren media over resultaten van door ons gesubsidieerd onderzoek en leven met MS, waarbij we inspelen op de wensen vanuit het algemene publiek.
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over onze doelstellingen en activiteiten voor een breed publiek en zijn aanwezig bij beurzen.
 3. Wij subsidiëren voorlichting door derden.

Zorg

Kerndoel: wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS

Kerntaken:

 1. Wij bevorderen (inter)nationaal kennis en ervaring delen ter verbetering van kwaliteit van leven met MS.
 2. Wij behartigen de belangen van mensen met MS en zorgprofessionals bij relevante organisaties en instellingen.

Fondsenwerving

Kerndoel: wij werven fondsen in de private sector ten behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”.

 1. Wij verbinden ons met kleine en grote gevers, periodieke schenkers, machtigers, erflaters en (fondsenwervende) stichtingen en bedrijven.
 2. Wij initiëren, coördineren en faciliteren nieuwe fondsenwervende acties (eventueel door derden).

In ons meerjarenbeleidsplan vindt u nog meer informatie over hoe wij toewerken naar onze visie. In onze jaarverslagen kunt u meer lezen over de jaarlijkse ambities en bereikte doelen.

Een oplossing voor MS is er nog niet, maar dankzij de steun van onze donateurs komt deze wel elke dag dichterbij.