Wat doet MS Research

Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor multiple sclerose (MS) financiert en stimuleert. Ook geven wij voorlichting over MS en bevorderen en streven wij naar optimale zorg voor alle mensen met MS. 

Stichting MS Research ontvangt geen overheidssubsidie en is dus volledig afhankelijk van particuliere giften. Wij gaan daarom zorgvuldig om met deze giften zodat elke gedoneerde euro zo goed mogelijk besteed wordt. Zie hier hoe wij dat doen:

Wat is er bereikt?

Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren van onderzoek het hoofddoel van onze Stichting. Het kost € 65.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In bijna 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 65 miljoen toegekend aan ruim 350 onderzoeksprojecten. Daarnaast geeft de Stichting structurele financiële steun (programma subsidies) aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek.

Er zijn bemoedigende resultaten behaald: het diagnosetraject is sterk verbeterd, het ontstaan en het verloop van de ziekte zijn beter in kaart gebracht en de behandeling en de kwaliteit van de zorg zijn vooruitgegaan. Puzzelstukjes van de oorzaak zijn gevonden, maar de puzzel is nog niet gelegd. Er is diverse medicatie beschikbaar en meer is in ontwikkeling. Diverse vormen van behandeling, bijv. cognitietraining en sliktherapie, verbeteren de kwaliteit van leven. Daarnaast heeft de inzet van de Stichting er (mede) voor gezorgd dat de algemene bekendheid van de ziekte MS is vergroot, waardoor het begrip voor mensen met MS verbeterd is en zijn samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en kliniek ontstaan.

Wat zijn onze ambities?

Wij zijn trots op wat er bereikt is maar zullen blijven staan voor onze visie: een MS-vrije wereld. Om dit te bereiken hebben wij kerndoelen opgesteld en hierbij aansluitende kerntaken. Door deze kerntaken uit te voeren komen wij stapje voor stapje, puzzelstukje voor puzzelstukje, dichterbij een MS-vrije wereld. 

Waarom reserveren wij geld voor onderzoek?

Onderzoek helpt MS de wereld uit. MS-wetenschappers wereldwijd schatten in dat het zeker nog 20 jaar gaat duren voordat de oplossing voor MS gevonden is. Wij willen fondsen beschikbaar maken voor wetenschappelijk MS-onderzoek, nu en in de decennia die nodig zijn om een oplossing te vinden voor alle mensen met MS. Wanneer de Stichting in een jaar meer ontvangt dan besteedt, reserveren wij dit extra geld geheel voor MS-onderzoek. Met deze reserves kunnen wij de continuïteit van het MS-onderzoek in Nederland voor de komende jaren waarborgen.

Onze kerndoelen en kerntaken

Onderzoek

Kerndoel: Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor (leven met) MS.

Kerntaken:

 1. Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief MSonderzoek in Nederland door middel van programmasubsidies en MSfellowships.
 2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten, pilots en persoonsgebonden subsidies voor jong talent.
 3. Wij dragen bij aan (inter-) nationale samenwerking en het delen van kennis.
 4. Wij maken de impact (van gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar

Voorlichting

Kerndoel: Wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van (leven met) MS met een breed publiek. Wij geven objectieve informatie over de resultaten en impact van door ons gesubsidieerd onderzoek en creëren begrip voor leven met MS.

Kerntaken:

 1. • Wij creëren en delen toegankelijke media over resultaten en impact van door ons gesubsidieerd onderzoek en leven met MS, waarbij we inspelen op actualiteiten.
 2. Wij organiseren en participeren in bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van MS voor het algemene publiek.
 3. Wij subsidiëren voorlichting die wordt ontwikkeld en/of gegeven door derden.

Zorg

Kerndoel: Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS, met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

 1. Wij bevorderen het delen van kennis en ervaring op (inter-)nationaal niveau om samenwerking te stimuleren en uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren.
 2. Wij behartigen de belangen van mensen met MS en zorgprofessionals bij relevante organisaties, instellingen en overheid.
 3. Wij subsidiëren de ontwikkeling van programma’s ter verbetering van de kwaliteit van zorg en/of leven voor mensen met MS. 

Fondsenwerving

Kerndoel: Wij werven fondsen in de private sector ten behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”.

 1. Wij verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, machtigers, erflaters en stichtingen en bedrijven.
 2. Wij initiëren, coördineren en faciliteren nieuwe fondsenwervende activiteiten.

In ons meerjarenbeleidsplan vindt u nog meer informatie over hoe wij toewerken naar onze visie. In onze jaarverslagen kunt u meer lezen over de jaarlijkse ambities en bereikte doelen.

Een oplossing voor MS is er nog niet, maar dankzij de steun van onze donateurs komt deze wel elke dag dichterbij.