Disclaimer en privacy verklaring

Disclaimer

De Stichting MS Research heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de websites waarnaar verwezen wordt. De informatie op deze website is van algemene aard en is niet bedoeld voor medische diagnose en behandeling. Voor persoonlijke en medische vragen dient u altijd uw behandelend arts te raadplegen.

 

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeren wij u graag over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en over overige informatie die voor u van belang kan zijn. 
 

Stichting MS Research vindt het van wezenlijk belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en relaties met de grootst mogelijke zorg én zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij hechten er waarde aan open te zijn over de wijze waarop gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als wij persoonsgegevens van u hebben dan kunt u deze desgewenst bij ons opvragen of laten wijzigen.

 

Stichting MS Research is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41201360. Het kantoor van Stichting MS Research is gevestigd aan de Leidseweg 557-1, 2253 JJ Voorschoten.

 

Stichting MS Research is de verantwoordelijke in de zin van de processen in relatie tot de AVG.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting MS Research uw persoonsgegevens?

 

Stichting MS Research verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Zij doet dit onder andere voor:

 

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten

 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen

 • de bedrijfsvoering

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting (een financiële en/of fiscale verplichting)

 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

 • het voeren van de donateursadministratie (het verwerken en beheren van de donaties)

 • om u om een (nieuwe) donatie te kunnen vragen

 • voorlichtings-, promotie- en marketingdoeleinden

 • het aanbieden van diensten en producten, het sturen van het magazine Rondom MS, de digitale nieuwsbrief, het jaarverslag en documentatiemateriaal

 • om u zo gericht mogelijk te kunnen informeren over nieuwe activiteiten en evenementen

 • het kunnen bijhouden van wie wij wel én niet mogen benaderen voor onze activiteiten en evenementen

 • het onderhouden van contact met onze donateurs en relaties

 • het samenstellen van communicatie uitingen, waaronder hetgebruik van foto’s en filmpjes

 • het registreren van uw instellingen ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies) 

 • het geven van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

 • het deelnemen aan een panel van ervaringsdeskundigen

   

  Stichting MS Research verwerkt persoonsgegevens via onder andere de database, de website en het online portal van Kentaa B.V.l We verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting MS Research of voor de uitvoering van een wettelijke bepaling. Buiten de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting MS Research uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

   

  Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting MS Research?

  Stichting MS Research verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn onder andere:

   

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats)

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer (IBAN)

 • Bijzondere persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming heeft gegeven (waaronder tevens voor audio, foto en film)

   

  Stichting MS Research verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting MS Research ook persoonsgegevens via derden. Dit is alleen het geval voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

   

  Het aan- en afmelden voor de e-nieuwsbrief

  Stichting MS Research biedt een e-nieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over alles wat onze doelstellingen betreft. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

   

  Hoe zorgt Stichting MS Research voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

  Stichting MS Research gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Stichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

   

  In opdracht van Stichting MS Research kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting MS Research maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'Verwerkersovereenkomsten'.

   

  Gegevensdeling met derden

  Tenzij dit in deze Privacyverklaring wordt genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting MS Research kan uw (persoons)gegevens met derden delen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

   

  Stichting MS Research verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

   

  Bewaartermijnen

  Stichting MS Research bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

  De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

   

  Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

  U heeft in verband met uw persoonsgegevens een aantal rechten. Dit zijn in ieder geval:

   

 • Het recht op inzage

 • Het recht op correctie en aanvulling

 • Het recht op verwijderen (vergetelheid)

   

  U kunt een inzage- en/of een correctie- en/of aanvullingsverzoek richten aan Stichting MS Research. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

   

  U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

  Verwijderen is slechts mogelijk voor zover Stichting MS Research nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

   

  Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren, bijvoorbeeld als u inzage in uw persoonsgegevens wilt. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting MS Research) maakt.

   

  Stuur uw verzoek naar:

  Stichting MS Research

  T.a.v. het secretariaat
  Postbus 200
  2250 AE Voorschoten
  E-mail secretariaat@msresearch.nl

  U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

   

  Technische beveiliging

  Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting MS Research passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

  Stichting MS Research neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.


  Clickgedrag

  Via onze website worden algemene niet gepersonaliseerde bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor bezoekers te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. 
   

  Gebruik van cookies

  Stichting MS Research maakt – slechts – gebruik van functionele cookies voor de website. Een cookie is een bestandje dat op de computer wordt opgeslagen. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de website correct functioneert. Een voorbeeld is het functioneren van het donatieformulier, dat zonder functionele cookies niet mogelijk is.


  Privacybeleid van derden

  Op de website van Stichting MS Research kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting MS Research behorende, websites. Stichting MS Research kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.


  Vragen

  Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.


  Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2018

  Stichting MS Research behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacyverklaring. Stichting MS Research raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.