Waarom nalaten aan een goed doel?

Steeds meer mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor toekomstige generaties en laten daarom (ook) iets na aan een goed doel. Sommigen laten een deel van hun bezittingen na aan familie en een ander deel aan een goed doel. Anderen laten zelfs hun hele erfenis na aan een of meerdere goede doelen. Zeker als er geen kinderen zijn of verdere familie tot de zesde graad is nalaten aan een goed doel een goede optie, mits deze bedoelingen zijn vastgelegd in een testament.

Als erflater kunt u zelf een bestemming aangeven waaraan u wilt schenken. Draagt u (een van de activiteiten van) de Stichting MS Research een warm hart toe? Of hebt u affiniteit met een bepaald wetenschappelijk onderzoek? Geef het op voorhand aan en wij zorgen dat uw nalatenschap een concrete bestemming krijgt. Uiteraard hoeft dit niet. Als u nalaat aan onze Stichting, besteden wij uw gift aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossingen voor MS.

Als erkend goed doel hoeven wij geen belasting over uw nalatenschap te betalen.

Uw testament en nalatenschap

Besluit u om (gedeeltelijk) na te laten aan een goed doel, dan moet u dit vastleggen in een testament. In dit officiële document geeft u aan wat na uw overlijden moet gebeuren met uw bezittingen. Het testament wordt opgemaakt door een notaris. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 071 5 600 500.

Veel mensen stellen het opmaken van een testament uit, wat vervelende gevolgen kan hebben als er plotseling iets gebeurt. Is er bij overlijden geen testament, dan wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet. Uw nalatenschap krijgt dan wellicht niet de bestemming die u graag zou willen zien.

Nalaten op uw eigen manier 

Op diverse manieren kunt u Stichting MS Research opnemen in uw testament:

  • Benoem ons tot (mede-)erfgenaam, in de vorm van een erfstelling. Stichting MS Research erft dan een door u bepaald gedeelte van de nalatenschap. Uiteraard kunt u ons ook laten benoemen tot enige erfgenaam (als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn en/of verdere familie is) of als u wilt dat uw hele nalatenschap naar wetenschappelijk onderzoek gaat.
  • U kunt ons ook een zogeheten legaat nalaten. Dit is een waardevol bezit – bijvoorbeeld een huis, een stuk grond, een aandelenportefeuille – of een vastgesteld bedrag of percentage van de erfenis.

Erfstellingen

Een erfstelling is een benoeming van een persoon of een rechtspersoon tot erfgenaam van uw nalatenschap. Net als bij legaten heft de fiscus bij een erfstelling géén successierechten. Wijst u Stichting MS Research aan tot erfgenaam, dan geeft u aan dat u uw bezit aan onze Stichting nalaat. Het gaat dan om uw gehele boedel, dus al uw bezittingen minus schulden. Uiteraard delen wij het saldo van uw nalatenschap met uw eventuele andere erfgenamen. Net als een legaat wordt een erfstelling vastgelegd in een testament. Uw notaris beantwoordt uw vragen over erfstelling graag, heeft heldere folders over erfrecht en kan perfect rekening houden met uw persoonlijke situatie.

Legaten

Een legaat is een bedrag dat aan een persoon of instelling wordt nagelaten en dat vastgelegd wordt in een testament. De fiscus heft geen successierechten als u Stichting MS Research gedenkt in uw testament. Leg de wens dat u een bepaald bedrag wilt nalaten aan Stichting MS Research dan wel vast in uw testament bij de notaris. Die zal natuurlijk perfect rekening houden met uw persoonlijke situatie en is de beste bron van informatie over erfrecht.

Verschil erfstellingen en legaten

Bij een legaat is het nalatenschap van te voren bepaald, bijvoorbeeld in de vorm van een bepaald goed (een schilderij of verzameling) of een bepaalde som geld. Een erfstelling is het deel van de nalatenschap wat overblijft voor alle erfgenamen, minus schulden en legaten. Een erfstelling wordt vaak geformuleerd in percentages. De voorkeur bij veel mensen gaat uit naar de erfstelling, aangezien het vaak vooraf moeilijk in te schatten is wat de precieze waarde van het vermogen bij overlijden is.

Waarom betaalt de Stichting MS Research geen erfbelasting?

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Daardoor is nalaten aan Stichting MS Research vrijgesteld van belasting: over het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten).

Wat doen jullie met nalatenschappen?

Stichting MS Research krijgt geen subsidies van de overheid of andere instanties en is dus afhankelijk van particuliere giften. Nalatenschappen zijn voor ons dan ook erg belangrijk. Steunt u ons ook? Uw geld wordt goed besteed.


Nuttige gegevens:

Kantooradres: Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten, telefoon 071-5600500

Postadres: Postbus 200, 2250 AE Voorschoten

Kamer van Koophandelnummer (kvk nummer): 41 20 13 60

RSIN nummer: 009291143

Nuttige links:

www.belastingdienst.nl

www.notaris.nl

www.TestamentTest.nl

Nuttige telefoonnummers:

Belastingtelefoon: 0800 0543
Notaristelefoon: 0900 346 93 93

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons via info@msresearch.nl of bel 071 5 600 500.