Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor binnen onze Stichting persoonsgegevens verwerkt worden. Uw privacy rechten zijn van groot belang en Stichting MS Research heeft de plicht uw rechten te beschermen. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met het secretariaat van onze Stichting.
Stichting MS Research vindt het van wezenlijk belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en relaties vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Daarbij hechten wij er waarde aan open te zijn over de wijze waarop deze gegevens door ons worden verwerkt. Bij al ons handelen staat voorop dat wij ons houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als u wilt weten of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd, dan kunt u ons hiervoor te allen tijde benaderen en/of uw gegevens desgewenst bij ons opvragen of laten wijzigen.

Stichting MS Research verwerkt persoonsgegevens via onder andere de database, de website en het online portal. De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting MS Research of voor de uitvoering van een wettelijke bepaling. Buiten de verwerkingsdoeleinden genoemd in deze verklaring, verwerkt Stichting MS Research uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting MS Research concreet uw persoonsgegevens?

Stichting MS Research verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit onder andere vanwege:

Algemeen

 • het voldoen aan wettelijke verplichting (-en) (een financiële en/of fiscale verplichting)
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • de bedrijfsvoering
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

Fondsenwerving

 • het onderhouden van contact met onze donateurs en relaties
 • de donateursadministratie (het verwerken en beheren van de donaties)
 • verzoeken om een (nieuwe) donatie

Onderzoek

 • het selecteren en toekennen van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en voor patiënten programma’s
 • het samenstellen en functioneren van deskundige en onafhankelijke adviescommissies zoals de Wetenschappelijke Raad en het panel van ervaringsdeskundigen.
 • het monitoren en uitkeren van subsidies voor onderzoek en (patiënten) programma’s

Communicatie en voorlichting

 • het aanbieden van diensten en producten in relatie tot onze doelstellingen, zoals het sturen van het magazine Rondom MS, de digitale nieuwsbrief, het jaarverslag en documentatiemateriaal
 • voorlichtingsdoeleinden
 • het u zo gericht mogelijk kunnen informeren over nieuwe activiteiten en evenementen
 • het kunnen bijhouden van wie wij wel én niet mogen benaderen voor onze activiteiten en evenementen
 • het samenstellen van communicatie uitingen, waaronder het  gebruik van beeld- en geluidmateriaal
 • het registreren van uw instellingen ten aanzien van het gebruik van onze website (via cookies)

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting MS Research?

Stichting MS Research verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats)
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer (IBAN)
 • Bijzondere persoonsgegevens waarvoor u vooraf uw toestemming heeft gegeven (waaronder tevens voor beeld- en geluidmateriaal)

Stichting MS Research verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting MS Research ook persoonsgegevens via derden. Dit is alleen het geval voor zover dat in overeenstemming is met de wet. Bijvoorbeeld in het geval van nalatenschappen.

Hoe zorgt Stichting MS Research voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Onze Stichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat in overeenstemming is met de AVG.

Stichting MS Research kan gebruik maken van de diensten van derden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerkers voor de Stichting.

Stichting MS Research maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘Verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, tenzij dit in deze privacyverklaring wordt genoemd.

Stichting MS Research kan uw (persoons)gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen delen  met derden als u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Stichting MS Research verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Stichting MS Research bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U heeft in verband met uw persoonsgegevens een aantal rechten. Dit zijn in ieder geval:

 • Het recht op inzage
 • Het recht op correctie en aanvulling
 • Het recht op verwijderen (vergetelheid)

U kunt een inzage- en/of een correctie- en/of aanvullingsverzoek richten aan Stichting MS Research. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Verwijderen is slechts mogelijk voor zover Stichting MS Research nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren, bijvoorbeeld als u inzage in uw persoonsgegevens wilt. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting MS Research) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting MS Research

T.a.v. het secretariaat
Postbus 200
2250 AE Voorschoten
E-mail secretariaat@msresearch.nl

U bent eventueel tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, hanteert Stichting MS Research passende technische beveiligingsmaatregelen. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.Stichting MS Research neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden, bijvoorbeeld door middel van IT-beveiligingsbeleid.

E-nieuwsbrief

Stichting MS Research verstuurt een e-nieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over alles wat onze doelstellingen betreft.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

MS Research maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of device wordt opgeslagen. De cookies die op deze website gebruikt worden zijn onderverdeeld in functionele, analytische en marketing cookies. De functie en werking van deze verschillende categorieën cookies wordt in dit Cookie Statement beschreven. Stichting MS Research maakt op deze website gebruik van onderstaande categorieën cookies:

Social Media Cookies en Pixels

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn, en WhatsApp. Voor het tonen van video’s op de website wordt gemaakt van YouTube en/of Vimeo. Deze buttons en video players werken door middel van stukjes code welke tevens cookies plaatsen. Stichting MS Research heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken en video players (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken en hoe u de cookies van deze partijen kunt uitschakelen.

Sessie Cookies

Met behulp van een sessie cookie kan Stichting MS Research bekijken welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Stichting MS Research kan haar diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van webbezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Stichting MS Research gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting MS Research heeft hier geen invloed op. Stichting MS Research heeft Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is onderdeel van het EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework en houdt zich aan de Privacy Shield Principles van het U.S. Department of Commerce. Dit houdt onder meer in dat Google integer met (persoons)gegevens omgaat en dat er sprake is van een passend en adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens.

Personaliseren van advertenties

Stichting MS Research maakt voor haar websites gebruik van retargeting. MS Research gebruikt deze techniek om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of producten van Stichting MS Research op andere websites relevante advertenties aan te bieden. Stichting MS Research is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde advertenties voor u interessanter is dan advertenties die voor u niet relevant zijn. Het weergeven van deze advertenties op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Inzage

U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek tot ‘vergetelheid’ doen of vragen om uw gegevens in machineleesbare vorm aan u aan te leveren zodat u ze kunt overdragen aan een derde partij. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij om identificatie vragen, de persoonsgegevens die wij naar aanleiding van het verzoek tot identificatie ontvangen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en ons Privacy Statement. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Verzoeken kunt u richten aan secretariaat@msresearch.nl.

In- & uitschakelen van cookies op deze website

U kunt zelf eenvoudig het toestaan van cookies op deze website aan of uitschakelen via de zgn. ‘cookiebar’ aan de rechterkant van de website.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Privacy beleid van derden

Op de website van Stichting MS Research kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting MS Research behorende, websites. Stichting MS Research kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2020

 

Stichting MS Research behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacyverklaring. Stichting MS Research raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Stichting MS Research is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41201360. Het kantoor van Stichting MS Research is gevestigd aan de Schoolstraat 174, 2252 CM Voorschoten.

De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Stichting MS Research, gevestigd op bovengenoemd adres.

Website gemaakt door: New Fountain