Verzoek aan minister: maak onderzoek naar stamceltransplantatie bij MS mogelijk

Neuroloog Bernard Uitdehaag (directeur VUmc MS Centrum Amsterdam) en hematoloog Sonja Zweegman (VUmc) hebben de minister van VWS verzocht om onderzoek naar de behandeling van agressieve MS met stamceltransplantatie in Nederland mogelijk te maken. Zij vragen de minister om de behandeling voor deelnemers aan het onderzoek tijdelijk toe te laten tot het basispakket, zodat de financiering van het complete onderzoek gedekt is. De brief is mede ondertekend door verschillende MS-organisaties, waaronder Stichting MS Research.

Op 12 september 2017 hebben Boaz Spermon (Stichting Op de Been) en Jan van Amstel (voorzitter MS Vereniging Nederland) een petitie aangeboden aan de Kamer met als doel onderzoek  naar stamceltherapie voor mensen met MS in Nederland mogelijk te maken. Als vervolg hierop heeft op 14 maart 2018 een gesprek met de Vaste Kamercommissie voor VWS plaats gevonden. De leden van de Kamercommissie hebben gevraagd een concreet verzoek aan de minister op schrift te stellen. Dit verzoek is 16 april verstuurd.

Onderzoek

Het VUmc wil meedoen aan een groot internationaal gerandomiseerd multicenter onderzoek dat vanuit Noorwegen is opgezet. Op deze manier kan het centrum stamceltransplantatie in Nederland aanbieden aan de mensen die het nodig hebben en meer kennis ontwikkelen over welke personen met agressieve MS baat hebben bij de behandeling. In het internationale onderzoek wordt stamceltransplantatie vergeleken met het beschikbare tweedelijnsmiddel, alemtuzumab. In het totale onderzoek worden 100 mensen met agressieve MS geïncludeerd, 50 van hen krijgen stamceltransplantatie (groep A) en 50 krijgen twee kuren alemtuzumab (groep B). Na twee jaar wordt de effectiviteit, veiligheid en kosten van de beide behandelingen en nazorg met elkaar vergeleken. Daarna volgt een follow-up tot 5 jaar na de start van de behandeling om ook de effectiviteit en veiligheid op langere termijn in kaart te brengen.

Kosten onderzoek

VUmc wil met 20 mensen meedoen aan het internationale onderzoek, 10 krijgen stamceltransplantatie en 10 krijgen alemtuzumab. Dit onderzoek zal vier jaar duren en zal in totaal twee miljoen euro kosten, dit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  1. € 500.000 onderzoekskosten (o.a. salaris onderzoekers, MRI- en biobankkosten);

  2. € 700.000 behandeling en zorg 10 patiënten in behandelgroep A stamceltransplantatie (aHSCT);

  3. € 800.000 behandeling en zorg 10 patiënten in behandelgroep B alemtuzumab.

Stichting MS Research is bereid de € 500.000 onderzoekskosten te financieren. De kosten voor de alemtuzumab groep zullen vergoed worden via reguliere weg, aangezien deze behandeling door zorgverzekeraars wordt vergoed. Er is echter nog een financieringslast van € 700.000. Zonder deze bijdrage kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Stamcel Transplantatie

Bij Autologe Hematopoietische Stamcel Transplantatie (aHSCT) wordt het afweersysteem dat ontregeld is gereset. Ten eerste worden uit het bloed stamcellen geïsoleerd en tijdelijk ingevroren. De patiënt wordt behandeld met onder andere chemotherapie, waardoor het ontregelde  afweersysteem wordt vernietigd. Daarna worden de eigen stamcellen ontdooid en teruggegeven aan de patiënt. Deze stamcellen vormen de basis voor het nieuwe afweersysteem wat zodoende gereset wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen drie jaar zijn er wereldwijd naar schatting 1.500 MS-patiënten op deze manier behandeld. Vooralsnog lijkt het een veelbelovende en effectieve behandeling bij mensen met een agressieve vorm van MS. Deze behandeling wordt in Nederland (nog) niet toegepast en niet vergoed door zorgverzekeraars. Mensen met verschillenden typen MS gaan daarom naar het buitenland om de behandeling te ondergaan, we noemen dit stamceltoerisme. De behandelingen in het buitenland zijn zeer duur en kwaliteit en zorgvuldigheid is niet altijd gewaarborgd, met name in de zogenoemde privé klinieken in Mexico en India. Daarnaast is er voor deze mensen na terugkeer in Nederland geen goede nazorg geregeld die geleverd moet worden door artsen met ervaring met de behandeling.

MS-organisaties

De MS-organisaties die de brief mede ondertekend hebben zijn: MS Vereniging Nederland, Stichting MS Research, Stichting Op de Been, Nationaal MS Fonds en Stichting Klimmen tegen MS (MoveS).

 

Naschrift: Het gezamelijk verzoek aan minister Bruins om het onderzoek naar stamceltransplantatie bij MS financieel mogelijk te maken is op 19 juni 2018 tot teleurstelling van alle betrokkenen afgewezen. 

Website gemaakt door: Sturdy Digital