Wat doet het bestuur van Stichting MS Research?

Het bestuur beslist over welke projecten in aanmerking komen voor het ontvangen van een subsidie op advies van de wetenschappelijke raad. De internationale auditcommissie adviseert het bestuur over het toekennen van programmasubsidies aan MS-centra. De bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn aan de directie gedelegeerd, waarbij het bestuur toezicht houdt op de uitvoering.

Bestuursleden worden geworven en benoemd door het zittend bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende disciplines die vertegenwoordigd dienen te zijn. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna nog te allen tijde herbenoembaar voor een periode van vier jaar, of langer. Het bestuur ontvangt per vergadering een vaste onkostenvergoeding. Er vinden ongeveer 6 vergaderingen per jaar plaats.

Als het bestuur ervaart niet over genoeg expertise te beschikken doet het een beroep op externen voor specifiek deskundig advies.

De leden van het bestuur zijn:

Mw. mr. W. Heijbroek-de Clercq, voorzitter

nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Geneesmiddelen Bulletin
 • Bestuurslid Stichting MS Nederland

Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, vicevoorzitter

(neven)functies:

 • Medisch Directeur Equipe Zorgbedrijven
 • Lid Raad van Toezicht Nieuw Unicum

Prof. dr. F. Koning, lid
(neven)functies:

 • Staflid afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het LUMC
 • Hoogleraar immunologie, in het bijzonder eiwitchemische aspecten van immuungemedieerde ziekten
 • Lid van de Raad van Advies van de Stichting STICOON
 • Lid van de Raad van toezicht ReumaNederland

Mw. drs S.Y. Timp-Gan, lid

(neven)functies:

 • Marketing en Communicatie Adviseur
 • Oprichter en mede-eigenaar AMDIGITAL
 • Voorzitter van het schoolbestuur van het Lyceum Sancta Maria in Haarlem
 • Secretaris van Stichting Future Work Skills

Drs. J.P. Walter RA, penningmeester

(neven)functies:

 • Partner Zirkzee accountants en belastingadviseurs
 • Penningmeester Stichting Tanzatoto
 • Penningmeester T.C. Zandvoort
 • Penningmeester Stichting MS Nederland