Wat doet het bestuur van Stichting MS Research?

Het bestuur beslist over welke projecten in aanmerking komen voor het ontvangen van een subsidie op advies van de wetenschappelijke raad. De internationale auditcommissie adviseert het bestuur over het toekennen van programmasubsidies aan MS-centra. De bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn aan de directie gedelegeerd, waarbij het bestuur toezicht houdt op de uitvoering.

Bestuursleden worden geworven en benoemd door het zittend bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende disciplines die vertegenwoordigd dienen te zijn. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna nog te allen tijde herbenoembaar voor een periode van vier jaar, of langer. Het bestuur ontvangt per vergadering een vaste onkostenvergoeding. Er vinden ongeveer 6 vergaderingen per jaar plaats.

Als het bestuur ervaart niet over genoeg expertise te beschikken doet het een beroep op externen voor specifiek deskundig advies.

De leden van het bestuur zijn:

portret B. Mark - van Haarst

Mw. mr. drs. B. Mark – van Haarst, voorzitter

(neven)functies:

 • PGGM Principal Director Zorg 
 • ZonMw:
  • Voorzitter commissie uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 
  • Voorzitter commissie Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg 
  • Voorzitter commissie Uitkomstgericht Organiseren en Betalen 

portret M.L.E.A. Jansen-Landheer

Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, vicevoorzitter

(neven)functies:

 • Medisch Directeur Equipe Zorgbedrijven
 • Lid Raad van Toezicht Nieuw Unicum
 • Adjunct-directeur HagaZiekenhuis

portret J.P. Walter

Drs. J.P. Walter RA, penningmeester

(neven)functies:

 • Partner Zirkzee accountants en belastingadviseurs
 • Penningmeester Stichting Tanzatoto
 • Penningmeester T.C. Zandvoort (tennisvereniging)
 • Penningmeester Stichting MS Nederland

portret S.Y. Timp-Gan

Mw. drs S.Y. Timp-Gan, lid

(neven)functies:

 • Voorzitter van het schoolbestuur van het Lyceum Sancta Maria in Haarlem 
 • Secretaris Tennisvereniging Zandvoort 
 • Oprichter en mede-eigenaar l.AMDIGITAL 

portret F. Koning

Prof. dr. F. Koning, adviseur Wetenschap

(neven)functies:

 • Staflid afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het LUMC
 • Hoogleraar immunologie, in het bijzonder eiwitchemische aspecten van immuungemedieerde ziekten
 • Lid van de Raad van Advies van de Stichting STICOON
 • Lid van de Raad van toezicht ReumaNederland