Directie

De directie wordt gevormd door onze directeur en adjunct-directeur.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. Zij is onder meer belast met het opstellen van de begroting met het bijbehorend jaarplan, het jaarverslag, daaronder begrepen de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan.

De directeur geeft leiding aan het bureau, voert het personeelsbeleid uit, zorgt voor externe communicatie en het aangaan en onderhouden van externe relaties. Tevens is zij verantwoordelijk voor de fondsenwerving. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiereglement.

De adjunct-directeur is primair verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de onderzoekers en de wetenschappelijke raad en is verantwoordelijk voor informatievoorziening over de resultaten van het door onze Stichting gefinancierde onderzoek. Tevens ondersteunt zij de directeur bij diverse werkzaamheden.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting. Ook voor de beoordeling van het functioneren van de directeur, alsmede voor de vaststelling van het salaris en voor de benoeming c.q. het ontslag. De voorzitter van het bestuur overlegt zeer regelmatig met de directeur en de penningmeester van het bestuur overlegt eens per kwartaal met de directie.

Eenmaal per jaar wordt tijdens een vergadering zowel het functioneren van bestuur als dat van de directie geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de relatie tussen bestuur en directie betrokken. Het bestuur bevestigt jaarlijks de onderbouwing van de wijze van belonen van de directeur.

De salariskosten van de directie vallen ruim binnen de maximumnorm voor salarissen directeuren vastgesteld door Goede Doelen Nederland op basis van de BSD-score. Voor de directeur gelden dezelfde (en geen aanvullende) secundaire arbeidsvoorwaarden als voor alle medewerkers. In 2019 ontving de directeur een nettosalaris van € 51.280,80 excl. vakantiegeld en pensioen.

Medewerkers

Een korte kennismaking met de medewerkers werkzaam op het kantoor van Stichting MS Research in Voorschoten. Naast medewerkers die in dienst zijn, zijn er enkele externe medewerkers die het bureau parttime ondersteunen.

Dorinda Roos,
directeur

”Als je gezond bent heb je altijd nog keuzes in het leven, wanneer je ernstig ziek bent is de belangrijkste keuze al voor je gemaakt.”

Maandag t/m vrijdag.

Telefoon 071 – 5 600 500
E-mail: directie@msresearch.nl

Kirstin Heutinck, adjunct-directeur & coördinator onderzoek

“Het is  inspirerend om samen met een betrokken donateur te komen tot een passende besteding van zijn gift voor MS-onderzoek”

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Telefoon 071 – 5 600 508
E-mail: onderzoek@msresearch.nl

Martijn Schuurman, administratie van bureau en onderzoek

“Financiële bijdragen voor MS-onderzoek, vaak onverwacht, van donateurs of instellingen, maken op mij steeds weer indruk.”

Maandag t/m woensdag en vrijdag.

Telefoon 071 – 5 600 504
E-mail: secretariaat@msresearch.nl

Karin Smits,
communicatie en evenementen

“Met onze evenementen brengen we wetenschappers, mensen met MS en hun naasten samen en informeren we hen over de laatste ontwikkelingen van MS-onderzoek.”

Maandag t/m donderdag.

Telefoon 071 – 5 600 505
E-mail: communicatie@msresearch.nl

Tineke van Berge Henegouwen, donateursadministratie

“Dankzij onze donateurs kunnen wij doen waar we voor staan, daarom zet ik mij elke dag in om onze trouwe donateurs te bedienen en nieuwe donateurs te mogen verwelkomen.”

Maandag t/m woensdag.

Telefoon 071 – 5 600 502
E-mail: administratie@msresearch.nl

 

Karin Beijersbergen,
donateursadministratie

“Het besef dat het voor mensen met MS niet vanzelfsprekend is om alles te kunnen, maakt dat ik mij er dagelijks bewust van ben hoe belangrijk het werk van de Stichting is.”

Dinsdag t/m donderdag.

Telefoon 071 – 5 600 501
E-mail: receptie@msresearch.nl

Bas Salesforce

Bas Waanders,
Applicatiebeheerder

“Door de inzet van innovatieve technologische oplossingen kunnen wij ons richten op waar het echt om draait; onderzoek naar de oplossing van multiple sclerose”

Telefoon 071 – 5 600 500 (algemeen)

E-mail: database@msresearch.nl

Rosa Douw, online communicatie en projecten

“Juist omdat MS vaak jonge mensen treft is het belangrijk om ook online aanwezig en bereikbaar te zijn, ik ben blij dat we hier elke dag stappen in maken.”

Rosa is afwezig in verband met zwangerschapsverlof.

E-mail: projecten@msresearch.nl

Jij?

Kijk op onze vacaturepagina voor actuele vacatures.

Tanja van Klaveren, financiële administratie – externe ondersteuning

Tanja draagt zorg voor alle financiële processen.

Telefoon: 071 – 5 600 500 (algemeen)

E-mail: fa@msresearch.nl

 

Mayra de Haas ontvangt speciale wens van Wolter Kroes namens de VriendenLoterij

Vrijwilligers

Naast medewerkers en directie zetten vrijwilligers zich in voor de Stichting. Zo ondersteunt Mayra de Haas ons wekelijks met de administratie. En als het gaat om online marketing, kunnen wij rekenen op Rianne Meersschaert.

Ook tijdens evenementen is er een vaste groep vrijwilligers: vrienden van de Stichting en familie en vrienden van medewerkers. Hun inzet is voor de Stichting erg belangrijk. Bestuur, directie en medewerkers hebben grote waardering voor de bijzondere loyaliteit die vrijwilligers hebben voor onze organisatie. Ook de diverse adviesorganen, zoals de wetenschappelijke raad en het comité van aanbeveling, bestaat uit vrijwilligers.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij volgen het loongebouw van Goede Doelen Nederland, een adviesstructuur van salarisschalen. Wij worden gecontroleerd door zowel het CBF als de accountant om vast te stellen of we aan de RJ650 richtlijn voldoen. Uiteraard voldoet onze Stichting hier ruimschoots aan. Daarbij zijn wij een ANBI-instelling. Naast het vastgestelde salaris binnen het loongebouw van Goede Doelen Nederland, ontvangen de medewerkers (en directie) acht procent vakantiegeld. Er zijn een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opleidingsmogelijkheden en een pensioenregeling bij Aegon. Jaarlijks vinden met alle medewerkers functioneringsgesprekken plaats. Omdat we een klein bureau hebben zijn onze arbeidsvoorwaarden geregeld in een aparte, op de organisatie toegesneden regeling, waarin de rechten en plichten van de werkgever en werknemer beschreven zijn. De Stichting heeft overigens geen aanvullende financiële en facilitaire regelingen.