Jaarlijkse voortgangsrapportages

Meerjarige subsidies worden toegekend per jaar op basis van een jaarlijkse monitoring van de voortgang en resultaten. De voortgangsrapportages van het eerste en derde jaar zijn mondeling middels een telefonisch gesprek met de coördinator onderzoek. De tussentijdse- en eindrapportages zijn schriftelijk. Een positieve beoordeling van de jaarlijkse rapportages is een vereiste voor de toekenning van respectievelijk het tweede, derde en (in geval van een promotietraject) vierde jaar.

Tussentijdse rapportage

Bij subsidies toegekend voor 3 jaar of langer wordt drie maanden voor het verstrijken van de helft van de looptijd een inhoudelijke voortgangsrapportage en een financiële tussenverantwoording verwacht.

Eenjarige projecten kennen geen tussentijdse evaluatie.

Eindrapportage

Binnen 6 maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient de projectleider een wetenschappelijk inhoudelijk eindverslag en een financiële eindverantwoording aan te leveren te worden.

De einduitkering, subsidie voor de laatste 3 maanden van het project, wordt uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring van de eindverslagen.

Wetenschappelijke rapportage

Het wetenschappelijk inhoudelijk verslag dient in het Engels te worden geschreven, zodanig dat het voldoende informatie bevat om zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. Dit betekent dat de onderzoeksdoelen (en eventuele tussentijdse veranderingen hierin of in het werkplan) en een samenvatting van de bijbehorende resultaten duidelijk in het verslag beschreven moeten zijn. Verslagen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Bijlagen aan rapportages worden in principe niet geaccepteerd, met uitzondering van  publicaties. Schriftelijke wetenschappelijke verslagen worden beoordeeld door leden van de Wetenschappelijke Raad.

Van alle publicaties die betrekking hebben op het gesubsidieerde onderzoek (en die dus zijn vermeld in het verslag) dient een elektronische versie (PDF) te worden meegestuurd met het verslag.

Financiële rapportage

De financiële rapportage is een verantwoording waarin door het instituut wordt bevestigd dat het betreffende personeel inderdaad voor het voorafgestelde aantal fte’s aangesteld is geweest. Financiële verantwoordingen worden gecontroleerd door het bureau van de Stichting MS Research en kunnen digitaal (scan) of per post worden aangeleverd.

Voor vragen over de procedure van beoordeling en toekenning kunt u contact opnemen met Kirstin Heutinck – coördinator onderzoek (E subsidies@msresearch.nl / T 071-5600 508)

Rapportage formulieren

download hier de verschillende standaard rapportageformulieren