Drukkosten van proefschriften

Een bijdrage voor de drukkosten van proefschriften over onderzoek naar multiple sclerose (MS). De subsidie is voorbehouden aan promotieonderzoeken waarin MS centraal staat.

Subsidie:Maximaal € 600,-
Beoordeling:Onderzoekscoördinator, eventueel door het Dagelijks Bestuur van de wetenschappelijke raad
Indiener:Promovendi aan Nederlandse universiteiten
Wanneer indienen:Doorlopend, uitsluitend per e-mail (subsidies@msresearch.nl)

Let op: Indien de personeelskosten van de promovendus (gedeeltelijk) gefinancierd zijn door een subsidie van Stichting MS Research, dient in eerste instantie de benchfee van betreffende subsidie te worden aangewend. Alleen in uitzonderlijke gevallen, nadat is aangetoond dat de benchfee volledig is besteed aan kosten voor o.a. congresbezoeken, kan de promovendus alsnog in aanmerking komen voor een bijdrage aan de drukkosten van het proefschrift.

Digitaal in te dienen bij aanvraag:

  • Aanvraagbrief met titel, namen van de (co-)promotor(en), beschrijving van het onderzoek en, indien bekend, de promotiedatum
  • Inhoudsopgave proefschrift
  • Indien reeds aanwezig, Nederlandse en Engelse samenvatting
  • Begroting: verwachte kosten en te ontvangen subsidies
  • (Voorlopige) offerte drukker/uitgever

Formulieren en richtlijnen

 

Subsidievoorwaarden bijdrage in drukkosten proefschrift