Subsidie Patiënten Programma

Doel            

De subsidie patiënten programma's heeft als doel het ontwikkelen van initiatieven gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor en/of kwaliteit van leven van MS-patiënten in Nederland binnen de volgende thema's: vermoeidheid, cognitie, mobiliteit, pijn en/of depressie.*

* De vijf symptomen die de meeste impact hebben op het dagelijks leven van mensen met MS in Nederland (EMSP survey 2015 - Results for The Netherlands)

Subsidiëring: Maximaal € 50.000
Duur: Maximaal 18 maanden
Beoordeling: Ervaringsdeskundigenpanel & Expertcommissie
Indiener:

Personen werkzaam bij Nederlandse zorg-, revalidatie, onderzoek-  of onderwijsinstelling of andere organisatie zonder winstoogmerk en met een duidelijke relatie met MS.

Alleen personen met een vaste aanstelling en een leidinggevende functie.

Wanneer indienen:

1 x per jaar (juli)

 

Procedure van indienen

Aanvraagformulier subsidie patiënten programma - versie 2019

 

Een subsidieaanvraag omvat 1) een digitale versie van het aanvraagformulier (Word-bestand) en 2) een getekende versie van de aanvraag (hardcopy of scan).

Aanvragen dienen te worden opgestuurd naar onderzoek@msresearch.nl onder vermelding van 'subsidie patiënten programma's. Postadres: Stichting MS Research, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten

 

De deadline voor indienen van aanvragen: 1 juli 2019 - 13:00 uur

 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator               (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508).

Hulpmiddel voor schrijven publiekssamenvatting

In juni 2019 heeft de vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) voor onderzoekers een handreiking uitgebracht over het schrijven van een Nederlandse samenvatting voor cliëntreferenten. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het schrijven van een Nederlandstalige versie van uw aanvraag en geeft informatie over wat de leden van het ervaringsdeskundigen panel meewegen bij het beoordelen van een patiënten programma.   

SGF handreiking NL samenvatting voor cliëntreferenten

Randvoorwaarden

 • MS-patiënten en hun kwaliteit van leven en/of kwaliteit van zorg in het hier en nu staan centraal. Hieronder vallen programma’s met als doel:
 1. Het ontwikkelen van behandelingen, therapieën en/of instrumenten gericht op kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van leven van mensen met MS.

 2. Het verbeteren van de lichamelijke en/of geestelijke zorg voor mensen met MS (faciliteiten, kennis vergaren/delen en toegankelijkheid)

 3. Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met MS

 • Het programma sluit aan bij één of meerdere van de volgende thema's: vermoeidheid, cognitie, mobiliteit, pijn en/of depressie
 • Het programma dient te leiden tot concrete bij voorkeur meetbare resultaten (binnen de projectduur).
 • Een implementatie plan is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag.
 • Output van het programma dient een groter bereik te hebben dan eigen organisatie.
 • Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en/of uitvoer van het programma is verplicht.
 • Aanvrager dient aannemelijk te maken dat het programma in vergelijkbare vorm nog niet bestaat en wat de toegevoegde waarde is van het programma t.a.v. wat reeds bestaat.
 • Op verzoek van de Stichting dient de aanvrager additionele informatie te geven over betrokken personen en/of partijen. Tevens dient de aanvrager op indicatie  drie offertes voor te leggen over specifieke begrotingsposten.
 • Aanvragen worden geschreven in het Nederlands
 • De subsidie wordt uitgekeerd aan en besteed onder verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager.
 • Een toegekende subsidie wordt per kwartaal in vier termijnen uitgekeerd.

De randvoorwaarden worden verder toegelicht in de algemene subsidierichtlijnen:

Subsidierichtlijnen patienten programma - versie 2019

Selectieprocedure

 

Bureau

Controleert op randvoorwaarden van subsidie patiënten programma’s en begroting

 

Ervaringsdeskundigen panel

Toetst op relevantie voor mensen met MS, belasting & risico’s en uitvoerbaarheid en geeft suggesties ter verbetering

 

Expertcommissie (zorgprofessional, zorg- of beleidsmanager en (revalidatie-) onderzoeker)

Toetst op relevantie voor MS, kwaliteit, haalbaarheid (opzet, begroting & implementatie) en maatschappelijke meerwaarde

 

 

Tijdslijn subsidieronde 2019

1 juli 2019 Deadline indienen subsidie aanvraag
juli - aug Beoordeling ervaringsdeskundigen panel
1 sept 2019 Oordeel ervaringsdeskundigen naar aanvragers
16 sept 2019 Deadline indienen weerwoord
okt - nov Vergaderingen expertcommissie en Bestuur
november Uitslag subsidieronde

 

 

 

 

 

Voortgang en resultaten

 

 

Halverwege het project vindt op initiatief van de onderzoekscoördinator een mondelinge voortgangsrapportage plaats. Continuering van de subsidie is afhankelijk van deze rapportage.

Het laatste termijn wordt uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring van de inhoudelijke en financiële eindverslagen. Deze dienen binnen 6 maanden na de einddatum van het project te zijn ontvangen.

De expert commissie beoordeelt het inhoudelijke eindverslag. Het Bureau beoordeelt de financiële eindverantwoording en kan indien gewenst advies vragen aan de expertcommissie.